0707.2222.38

Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Lâm Đồng tránh hợp thức hóa các dự án vi phạm vào hồ sơ quy hoạch chung TP. Bảo Lộc

Thực trạng của tỉnh Lâm Đồng ngày nay bắt buộc Bộ Xây dựng lưu ý, nhắc nhở ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng không thực hiện việc tích hợp, cập nhật những đồ án quy hoạch chi tiết, quy hoạch phân khu, dự án đầu tư liên quan đến việc hợp thức hóa các dự án vị phạm. Dựa trên những kết luận của cơ quan chức năng, cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiến hành kiểm tra, thanh tra một số đối tượng.

Bộ Xây dựng đã ra Công văn số 170/BXD-QHKT đối với việc đóng góp ý kiến, những góp ý về quy hoạch vùng phụ cận của tỉnh Lâm Đồng và quy hoạch chúng xây dựng đối với thành phố Bảo Lộc đến năm 2040.

Dựa vào đó, Bộ Xây dựng đã yêu cầu ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng thiết minh và bổ sung làm rõ cơ sở đề xuất, sự phù hợp về phạm vi, quy mô và ranh giới giữa các vùng phụ cận tỉnh Lâm Đồng (phần lớn đều là rừng phòng hộ) và thành phố Bảo Lộc. Với mong ước quy hoạc chung xây dựng vùng tỉnh Lâm Đồng cho đến năm 2035 và được phê duyệt tầm nhìn đến năm 2050.

Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng còn nhắc nhở ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng không được thực hiện việc tích hợp, cập nhật các đồ an quy hoạch chi thiết, quy hoạch phân khu, dự án đầu tư và các ý tưởng đầu tư nếu chưa đảm bảo điều kiện về mặt pháp lý. Đồng thời, tránh việc hợp thức hóa các dự án nếu có vi phạm. Phải căn cứ vào những kết luận của cơ quan chức năng, cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ tiến hành kiểm tra, thanh tra một số đối tượng.

Bên cạnh đó, cần phải tuyết minh làm rõ sự cần thiết, lý do, hiệu quả và tính khả thi của phương án quy hoạch vành đai xanh đô thị có độ rộng vành đai rơi vào khoảng 50-70m, là một vành đai đột phá quy hoạch. Việc định hướng mở rộng và phát triển đô thị phải đảm bảo tính phù hợp, khả thi, đúng với quy định của luật pháp hiện hành về quản lý đất đai, phát triển đô thị và những pháp luật liên quan.

Ngoài ra, Bộ Xây dựng còn yêu cầu rà soát lại danh mục dự án nên ưu tiên đầu tư sử dụng ngân sách. Đảm bảo cho sự đầu tư, phát triển bền vững kết cấu cơ sở hạ tầng, thúc đẩy kinh tế xã hội ngày càng phát triển vượt bậc.

Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng phải tiến hành rà soát, đảm bảo về định hướng quy hoạch và mở rộng, phát triển hệ thống mạng lưới giao thông phù hợp với việc quy hoạch mạng lưới giao thông đường bộ giai đoạn 2021-2030. Và sẽ được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào năm 2050

Bộ xây dựng còn yêu cầu rà soát, đánh giá hiện trạng cho các vùng phụ cận tỉnh Lâm Đồng và hiện trạng của thành phố Bảo Lộc theo đúng quy định.

Việc đánh giá, rà soát quá trình quy hoạch dự án đã được chấp thuận và phê duyệt phải được thực hiện một cách kỹ lưỡng, cụ thể và đầy đủ. Nắm bắt được những vấn đề đang tồn tại, những hạn chế của việc quy hoạch và tổ chức quy hoạch. Phải xác định được những yêu cầu phát triển, dựa vào đó để đưa ra những đề xuất và định hướng phát triển, giải pháp quy hoạch phù hợp nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *