0707.2222.38

Cơ sở nào để diện tích đất xây dựng đô thị Đức Trọng tăng thêm 1.891 ha?

Thông báo số 2551/TB-HĐTĐQH đã được Hội đồng thẩm định liên quan đến quy hoạc xây dựng tỉnh Lâm Đồng ban hành ngày 7/12/2021. Thông báo gồm nội dung về việc kết luận Chủ tịch Hội đồng thẩm định đồ án và nhiệm vụ quy hoạch xây dựng, quy hoạch dô thị thuộc thẩm quyền phê duyệt của ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng. Được diễn ra tại cuộc họp thẩm định đồ án xây dựng, quy hoạch chung của đô thị Đức Trọng, thuộc tỉnh Lâm Đồng đến năm 2035

Theo đó, Phạm S – Chủ tịch hội đồng thẩm định cho rằng, Hội đồng thẩm định đã đồng ý, thống nhất đối với 2 quan điểm sau của đồ án:

Thứ nhất, Hội đồng thẩm định thống nhất viẹc tăng diện tích đất dùng để xây dựng đô thị khoảng 5.391 ha ( có nghĩa là tăng thêm 1.891 ha so với 3.500 ha diện tích quy hoạch đã được duyệt trước đó ). Lý do để Hộ đồng thẩm định quyết định điều này là nhằm đảm bảo xu hướng, định hướng phát triển chung của tỉnh Lâm Đồng. Vào năm 2045, thành phố Đầ Lạt thuộc tỉnh Lâm Đồng sẽ trở thành thành phố thực thuộc trung ương.

Đồng thời, đặc điểm cảnh quan, sinh thái tại khu vực quy hoạch xây dựng khu đô thị Đức Trọng cho phép phát triển đô thị theo định hướng phát triển đô thị sinh thái, làng đô thị và đô thị xanh nên chỉ tiêu và quy mô diện tích khu vực xây dựng đô thị và đất khu dân cư quy hoạch vượt quá chỉ tiêu đã đề ra trước đó. Vượt chỉ tiêu quy chuẩn và đây cũng đang là xu hướng quy hoạch chung của một số đô thị phát triển, tiến bộ tại nhiều quốc gia trên thế giới.

Thứ hai, Hội đồng thẩm định thống nhất về định hướng quy hoạch đô thị dựa trên cơ sở hình thành nên một thị xã Đức Trọng trong tương lai.

Về quyền sử dụng đất, Hội đồng thẩm định yêu cầu phải tính toán kỹ lưỡng, chính xác, việc tính toán cần tách rõ đất ở nông thôn và đất ở đô thị theo từng giao đoạn quy hoạch, phát triển đô thị. Phải làm rõ được cơ sở về việc diện tích đất xây dựng đô thị Đức Trọng vượt 1.891ha so với diện tích quy hoạch được duyệt trước đó (diện tích quy hoạch đất xây dựng đô thị Đức Trọng khoảng 5.391 ha).

Đối với việc tăng chỉ tiêu đất so với quy chuẩn, tỉnh Lâm Đồng sẽ cùng với địa phương và các đơn vị tư vấn để bảo vệ với Bộ Xây dựng tỉnh.

Về mặt định hướng các khu đô thị, theo như đồ án quy hoạch định hướng tính đến năm 2035, Đức Trọng sẽ có 10 đô thị. Thuy nhiên, đô thị 2, đô thị 3 và đô thị 4 đã được định hướng sẵn trong đô thị Liên Khương – Prenn và đô thị Finôm – Thạnh Mỹ. Do vậy, tỉnh đề nghị gom lại thành còn 2 đô thị (giảm bớt số lượng khu đô thị Đức Trọng xuống dưới 10 đô thị). Bên cạnh đó, điều chỉnh tên gọi của các khu đô thị sao cho phù hợp với định hướng quy hoạch mà ủy ban nhân dân tỉnh đã đề ra đối với đô thị Liên Khương – Prenn và đô thị Finôm – Thạnh Mỹ.

Về kỹ thuật hạ tầng, Hộ đồng thẩm định yêu cầu bổ sung, cập nhật các tuyến đường cao tốc Liên Khương – Nha Trang, Buôn Mê Thuột – Liên Khương, Dầu Giây – Liên Khương theo đúng với việc quy hoạch mạng lưới đường bộ giai đoạn 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng chính phủ phê duyệt để khẳng định tính liên kết vùng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *